Blog

HỌC BỔNG TẠI DEAKIN UNIVERSITY

Deakin University​: Melbourne, Geelong, Warrnambool- Victoria

  1. Vice-Chancellor’s International Scholarship​: ​Trị giá 50% – 100% học phí cho toàn bộ khóa
    học. ​Yêu cầu: ​GPA của năm gần nhất từ 8.5 trở lên để apply, đáp ứng yêu cầu tiếng Anh đầu vào của ngành học, bài luận cá nhân- 300 từ, 2 thư giới thiệu. Học bổng số lượng có hạn, quy trình xét tuyển rất cạnh trạnh nên ứng viên có thể cần điểm GPA cao hơn mức yêu cầu.
  2. Học bổng Deakin dành cho sinh viên quốc tế- International Scholarship​: ​Trị giá 25% học phí cho toàn bộ khóa học. Yêu cầu: GPA của năm gần nhất từ 6.5 trở lên, đáp ứng yêu cầu tiếng Anh đầu vào của ngành học, bài luận cá nhân- 300 từ, có thể yêu cầu phỏng vấn nếu cần
  3. STEM Scholarship​: ​Trị giá 20% ​học phí. Yêu cầu:

○ Đối với học sinh hoàn tất chương trình phổ thông tại Việt Nam: điểm trung bình học tập
lớp 12 từ 8.2 trở lên

○ Đối với sinh viên đang học hoặc đã hoàn tất chương trình đại học tại Việt Nam: điểm trung
bình học tập của năm gần nhất hoặc điểm tốt nghiệp đại học từ 6.5/10 trở lên

○ Áp dụng cho các chương trình cử nhân và thạc sỹ tín chỉ (cả chương trình honours) của
Khoa Khoa học, Kỹ thuật, Kiến trúc và Xây dựng

  • Vietnam Partners Scholarship​: ​Trị giá 20% học phí cho toàn bộ khóa học. ​Áp dụng cho HSSV Việt Nam thuộc các trường nằm trong danh sách được áp dụng học bổng

○ Đối với các chương trình Đại học: học sinh cần hoàn tất chương trình phổ thông tại Việt
Nam, điểm trung bình lớp 12 từ 8.2 trở lên hoặc hoàn tất ít nhất 1 học kỳ ở bậc đại học với
điểm trung bình từ 6.5/10 trở lên;

○ Đối với các chương trình Sau Đại học: sinh viên cần hoàn tất chương trình cử nhân hoặc ít
nhất 1 học kỳ Thạc sĩ với điểm trung bình từ 6.5/10 trở lên.

5. Học bổng của Khoa Kinh Doanh & Luật- ​Business and Law International Partner
Institutions Bursary
​: ​Trị giá 10% học phí. Yêu cầu: Đăng ký học chương trình cử nhân hoặc thạc
sỹ tín chỉ của Khoa Kinh doanh và Luật, đáp ứng yêu cầu đầu vào và tiếng Anh của ngành học.
Dành cho sinh viên các trường Đại học sau: VNU HCMC – International University, Ho Chi Minh
City University of Law, Foreign Trade University, Vietnam National University, Hanoi School of
Business, Saigon University.

6. Học bổng dành cho Thạc sỹ Luật- Master of Laws (LLM) Scholarship​: ​Trị giá AUD$10,000,
dành cho sinh viên đã hoàn thành bằng Cử nhân Luật hoặc tương đương;

7. Warrnambool Campus International Bursary​: ​Trị giá 20% học phí + 20% phí nhà ở cho toàn
bộ khóa học. Yêu cầu: Đăng ký ở trong ký túc xá của trường, đăng ký chương trình Cử nhân Điều
dưỡng hoặc Cử nhân Thương mại tại cơ sở Warrnambool của Đại học Deakin, chưa từng được cấp
học bổng nào khác của Deakin.


8. Deakin College​: ​20% học phí khóa học Dự bị Đại học và/ hoặc chương trình Cao đẳng. Học bổng
dành cho các khóa học sau:

○ Cơ sở Burwood: Chương trình Dự bị, Cao đẳng Kinh doanh, Cao đẳng Thương mại, Cao
đẳng Truyền thông, Cao đẳng Thiết kế, Cao đẳng Điện ảnh, Truyền hình, Cao đẳng Khoa
học Sức khỏe, Cao đẳng CNTT

○ Cơ sở Geelong: Chương trình Dự bị: Cao đẳng Thương mại, Cao đẳng Quản lý Xây dựng,
Cao đẳng Kỹ thuật, Cao đẳng Khoa học Sức Khỏe, Cao đẳng Khoa học

HỖ TRỢ TƯ VẤN NHẬN HỌC BỔNG: ĐĂNG KÝ