Blog

COVID 19 VÀ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP TẠI HÀ LAN

Coronavirus (COVID-19) đã ảnh hưởng đến toàn thế giới và trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống bao gồm cả lĩnh vực giáo dục. Cho đến khi tin tức này được cập nhật (ngày 19 tháng 3 năm 2020), hầu hết các trường đại học ở Hà Lan đã ngừng hoạt động giảng dạy và chuyển hướng sang học trực tuyến cho đến cuối tháng 3 năm 2020.

Văn phòng hỗ trợ giáo dục Hà Lan – Nuffic Neso Vietnam tổng hợp danh sách các trường đại học đã cập nhật thay đổi trong hoạt động giảng dạy bởi sự ảnh hương của COVID-19. Xin vui lòng nhấp vào tên của trường đại học để đọc thêm về thông tin.

Nhóm đại học Nghiên cứu – Research Universities

Nhóm trường đại học Khoa học ứng dụng – Universities of Applied Sciences

Học viện giáo dục – Institutes for International Education